Zmień język

Wzory dokumentów

Umowy 7 Dokumenty

Umowa

Czym jest? Kogo dotyczy? Jak ją sformułować? Co to jest komparycja i jak ją napisać? ….to tylko kilka z nielicznych pytań które stawiają sobie wielu z nas. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo poniżej. Zachęcam do lektury.

PAMIĘTAJ !!!  W przypadku gdy nadal nie masz pewności czy dobrze napisałeś komparycję, przedmiot umowy, płatność i zabezpieczenia zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i znajdę najlepsze z możliwych rozwiązań.

Dodatkowo wzory umów znajdą Państwo poniżej. Każda z umów zawiera m.in. poniższy opis;

Komparycja czyli Strony umowy; jest to najważniejszy element umowy, który decyduje o ważności umowy. W przypadku gdyby doszło do zawarcia umowy przez stronę nieuprawnioną, nieumocowaną wówczas mówimy o nieważności umowy. Prawidłowo sporządzona komparycja zawiera;
 a) tytuł tj. nazwa umowy, data i miejsce zawarcia umowy oraz prawidłowy opis stron;

Oświadczenia Stron; stanowią zobowiązanie się każdej ze stron do określonego działania, deklaracji, zapewnienia drugiej strony o wykonalności umowy.

Przedmiot Umowy; czyli najprościej mówiąc jest to to czego dotyczy umowa, np. samochód, nieruchomość gruntowa, nieruchomość lokalowa, maszyny, przyczepa, itp. przedstawiony w sposób opisowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy identyfikujące dany przedmiot.

Zasady płatności ceny; są bardzo ważnym i nieodzownym elementem każdej umowy dla obu stron. Pozwalają w sposób jasny uregulować kwestię dotyczącą m.in. terminu płatności, podstawy, sposobu i formy zapłaty. W zasadach płatności regulujemy takie kwestie jak odsetki za opóźnienie w płatności, przy dłuższych umowach np. dostawy warto pomyśleć o waloryzacji. To tylko niektóre z proponowanych rozwiązań, tak naprawdę jest ich bardzo wiele i wszystko zależy od przedmiotu umowy oraz Stron umowy.

Uprawnienia i obowiązki Stron; w tym miejscu należy wskazać  jakie uprawnienia i obowiązki ma każda ze Stron np. obowiązek informacyjny wobec drugiej Strony, korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, prawo odstąpienia od umowy, odebrania rzecz, zapłaty ceny, itp.

Gwarancja i rękojmia; hmmm, któż z nas nie doświadczył problemów z uznaniem gwarancji?  Chyba większość. Ten element umowy ma ogromne znaczenie zwłaszcza m.in. w umowach sprzedaży i dostawy. PAMIĘTAJ to czy dany zapis jest dla Ciebie korzystny zależy którą stronę Umowy reprezentujesz, i tak np. wyłączenie rękojmi to najbardziej korzystne rozwiązanie dla Dostawcy, skuteczna minimalizacja rękojmi poprzez doprowadzenie do zera- czyli stosując przepisy o sprzedaży należy ją wyłączyć.

Zabezpieczenia; jest to obowiązkowy element każdej umowy. Można  zabezpieczyć dwa rodzaje świadczeń - świadczenia pieniężne i niepieniężne. Wśród zabezpieczeń pieniężnych wyróżnia się m.in. weksel, poręczenie, zastaw, hipoteka, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (słynny art. 777 kpc)

Kary umowne; stosuje się obowiązkowo do umowy dla świadczeń niepieniężnych. Aby takie postanowienie o karze umownej było skuteczne to kara umowna dotyczyć może tylko i wyłącznie zobowiązań o charakterze niepieniężnym (typu niewydanie, niedostarczenie w terminie). PAMIĘTAJ, że opóźnienie w zapłacie sankcjonuje się wyższymi odsetkami.

Okres obowiązywania umowy; nieodzowny element każdej umowy. Występuje we wszystkich umowach, które nie są umowami dotyczącymi jednorazowej czynności, a właśnie z charakteru prawnego umowy dostawy wynika, że ona nie może być tak zrealizowana– ponieważ musi być realizowana częściami lub periodycznie, więc to się musi dziać, ona musi trwać. W umowie, która nie jest jednorazowa obowiązkowymi elementami są:

  • termin obowiązywania umowy,
  • ewentualnie postanowienia dotyczące wcześniejszego rozwiązania umowy, jeżeli takowe
    w ogóle są przewidziane,
  • forma na zmianę tej umowy, tj. czy wymagana jest taka sama forma jak zawarcia umowy,
    czy jakaś forma kwalifikowana.

Klauzula mediacyjna i Zapis na sąd polubowny; stanowi rekomendację alternatywnych metody rozwiazywania sporów. Można wprowadzać te klauzule, ale nie trzeba. Często występują w umowach, gdzie Strona żąda wprowadzenia klauzuli poufności, co oznacza, że nie jest zainteresowana ew. nagłośnieniem sprawy w sądzie powszechnym.

Postanowienia końcowe; w tym elemencie umowy wskazujemy formę umowy tzn. np. forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. Poza tym w tym miejscu umowy wskazujemy ilość egzemplarzy, adresy do korespondencji, osoby wskazane do kontaktu z każdej Strony, itp.

Załączniki; w tym miejscu wymieniamy wszystkie dokumenty które musimy załączyć do umowy np. wydruk z CEIDG, pełnomocnictwo, oświadczenia, harmonogram, kosztorys, itp.

Podpisy Stron; Umowę zamyka kończą podpisy Stron umocowanych do zawarcia umowy.

Zobacz wzory umów

Pisma procesowe 26 Dokumenty