Zmień język

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zakupie – sprzedaży nieruchomości skontaktuj się ze mną

dzwoniąc na numer telefonu: 661 649 640

Oferuję pomoc w zakresie:

 • Wycena nieruchomości
 • Ocena stanu prawnego nieruchomości
 • Mediacje
 • Negocjacje
 • Konsultacje prawnicze (obejmujące wyłącznie doradztwo prawne w zakresie rynku nieruchomości)
 • Prezentacje (obejmujące profesjonalne przygotowanie nieruchomości i oferty sprzedaży)
 • Sprzedaż (obejmuje pomoc w znalezieniu nabywcy i kontakt z potencjalnymi kupującymi)

 Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości? 

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości do sporządzenia wyceny przydatne będą informacji prawne, rynkowe, planistyczne i geodezyjne znajdujące się w wielu różnych dokumentach dokumentach.

 

Oto przykładowe dokumenty które przydadzą się do wyceny w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości.

 

Nieruchomość lokalowa - rynek wtórny

 • Numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny,
 • projekt umowy przedwstępnej ze sprzedającym albo sama już podpisana umowa
  w formie cywilnoprawnej lub w formie aktu notarialnego,
 • rzut mieszkania potwierdzający powierzchnię użytkową.

Nieruchomość lokalowa - rynek pierwotny

 • nr księgi wieczystej z której zostanie wyodrębniony lokal,
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży,
 • standard wykończenia lokalu dla lokali sprzedawanych w standardzie deweloperskim,
 • jeśli jest to możliwe plan lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • numer księgi wieczystej, jeżeli nie została założona KW stosowne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
 • akt notarialny,
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu: powierzchnię użytkową, położenie na piętrze.

Budynek mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy oraz czy i jakie decyzje zostały wydane dla tej nieruchomości,
 • projekt techniczny zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji,
 • dziennik budowy,
 • pozwolenie na użytkowanie.

Działka niezabudowana

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy oraz czy i jakie decyzje zostały wydane dla tej nieruchomości.

Nieruchomość komercyjna

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy oraz czy i jakie decyzje zostały wydane dla tej nieruchomości.

W szczególnych przypadkach inne dokumenty np.

 • postanowienie sądowe,
 • decyzje administracyjne,
 • umowy majątkowe,
 • uchwały,

Powyższe dokumenty nie stanowią zamkniętego katalogu i w nietypowych sytuacjach niezbędna jest dodatkowa dokumentacja. W sytuacjach wątpliwych należy pozostać w stałym kontakcie z rzeczoznawcą majątkowym, który może w Twoim imieniu pozyskać brakujące dokumenty z odpowiednich urzędów czy starostw, wykorzystując swoje uprawnienia zawodowe.

Pamiętaj, że obecnie coraz częściej istnieje możliwość pozyskania dokumentacji poprzez systemy online, co także pozwala na sprawne wykonywanie operatów.

 Dla jakich celów sporządza się operat szacunkowy?

 • ustalenie ceny dla potrzeb  sprzedaży, zamiany czy  negocjacji,
 • zabezpieczenie kredytów  bankowych,
 • podziału majątku, zniesienia  współwłasności,
 • ustalenie podatku od spadków  i darowizn,
 • ustalenie podatku od czynności  cywilnoprawnej,
 • aktualizacja opłat z tytułu  użytkowania wieczystego,
 • określenie opłaty adiacenckiej  i planistycznej w postępowaniu  administracyjnym,
 • określenie należności z tytułu  trwałego wyłączenia gruntów  z produkcji,
 • ubezpieczenie nieruchomości, określenie szkód majątkowych spowodowanych budową  infrastruktury,
 • rozliczenie poniesionych nakładów,
 • i inne ...

Z uwagi na fakt, że każda nieruchomość jest inna i nakład pracy niezbędny do prawidłowego określenia tej wartości jest zmienny wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.