Zmień język

Kurs ADR podstawowy

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Szkolenia ADR przeznaczone są dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Oferujemy kursy ADR podstawowe oraz kursy ADR specjalistyczne na cysterny.

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy o uprawnienia ADR ubiegają się po raz pierwszy.
Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E oraz spełniają wymagania Ustawy o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły:

 • ukończyły 21 rok życia;
 • Przed rozpoczęciem szkolenia dołączyły fotografię do niezbędnych dokumentów;
 • Spełniły wymagania ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych;

Kurs podstawowy ADR trwa trzy dni łącznie z egzaminem państwowym.

Dzień pierwszy:

 1. wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR,
 2. główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków,
 3. informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 4. działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 5. czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 6. oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

Dzień drugi:

 1. odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych,
 2. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia,
 3. manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm,
 4. informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego,
 5. ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

Dzień trzeci:

 1. ochrona towarów niebezpiecznych,
 2. dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego,
 3. gaszenie pożarów.
 4. pierwsza pomoc.

 

Po ukończenie kursu ADR następuje egzamin państwowy, który przeprowadza Urząd Marszałkowski, w formie testu pisemnego.

Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR:

kurs ADR podstawowy - 30 pytań, czas trwania 90 min,

Warunkiem przystąpienia jest ukończenie kursu podstawowego ADR.

Ponadto na egzaminie należy posiadać dokument potwierdzającą tożsamość.

Szkolenie trwa 3 dni po 6 godzin lekcyjnych.