Zmień język

Kurs doradcy ADR DGSA drogowy

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Celem kursu na doradcę ADR DGSA jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

Kurs doradcy ADR DGSA przeznaczony jest dla osób, które:

 • Przystępują do zdobycia uprawnień dla doradcy ADR DGSA po raz pierwszy
 • Odnawiają ważność swoich uprawnień
 • Posiadają uprawnienia doradcy ADR DGSA i chcą zaktualizować swoją wiedzę

Wymagania;

 • Minimalny wiek 21 lat - O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.
 • wyksztalcenie - Doradcą ADR może zostać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe.
 • niekaralność - Doradca ADR nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwa.

Doradca ADR DGSA – kurs obejmuje następujące części tematyczne:

Moduł podstawowy – zakres modułu obejmuje wiedzę na temat przewozu niebezpiecznych towarów wszystkich klas zagrożenia, zasady pakowania, załadunku oraz rozładunku, zasad znakowania oraz niezbędnej dokumentacji.

Moduł specjalistyczny – przewóz drogowy substancji i materiałów niebezpiecznych.

Konsultacje

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu materiałów niebezpiecznych. Pozwala to na kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

Program szkolenia;

Część podstawowa – 24 h

 1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych.
 2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
 3. Budowa i używanie opakowań.
 4. Zasady znakowania.
 5. Dokumentacja.
 6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych.
 7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem.
 8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.

Część specjalistyczna – przewóz drogowy – 16 h

 1. Przepisy dotyczące przewozu drogowego.
 2. Dokumentacja.
 3. Pojazdy.
 4. Załadunek i rozładunek.
 5. Przewóz w cysternach.
 6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, ratownictwo techniczne i chemiczne.
 7. Szkolenia kierowców i innych osób związanych z przewozem.

Część specjalistyczna – przewóz kolejowy – 16 h

 1. Przepisy kolejowe.
 2. Dokumentacja.
 3. Znakowanie wagonów.
 4. Przewóz w cysternach.
 5. Zagadnienie eksploatacyjne.
 6. Zagrożenie dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne.
 7. Szkolenie pracowników związanych z przewozem.

Konsultacje - 3 h

 

Uprawnienia po kursie;

 • Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia do wydania Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.
 • Świadectwo doradcy DGSA uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.
 • Przedsiębiorcy wykonujący przewóz materiałów niebezpiecznych zobowiązani są do zatrudnienia Doradcy DGSA.
 • Osoba, posiadająca Świadectwo Doradcy DGSA może świadczyć usługi w każdej Firmie transportowej zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych.

 

EGZAMIN;

Opłata za egzamin wynosi 500 PLN i składana jest na konto Transportowego Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzamin.

Aby przystąpić do egzaminu, niezbędne jest złożenie następujących dokumentów w czasie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed dniem egzaminu:

 • wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i ważne jest przez okres 5 lat.

Zakres egzaminu;

Egzamin obejmuje trzy części - ogólnąspecjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pisemna realizowana jest w formie testu.

Egzamin uznawany jest za zaliczony gdy kursant osiągnie minimum 80 procent poprawnych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, oraz poprawnie rozwiąże zadanie praktyczne.

Zagadnienia wymagane na egzaminie:

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Przedłużanie uprawnień doradcy DGSA

Uprawnienia doradcy ADR przedłużane są okres kolejnych 5 lat w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • doradca nadal przestrzega warunków kwalifikacyjnych,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie naruszono przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończono kurs przedłużający uprawnienia dla doradców.