Zmień język

Kurs doradcy ADR kolejowy (RID)

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Celem kursu na doradcę ADR RID jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.
Kurs doradcy ADR RID przeznaczony jest dla osób, które:

 • Przystępują do zdobycia uprawnień dla doradcy ADR RID po raz pierwszy;
 • Odnawiają ważność swoich uprawnień;
 • Posiadają uprawnienia doradcy ADR RID i chcą zaktualizować swoją wiedzę;

 

Zakres kursu na doradcę ADR RID;

Doradca ADR RID – do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie, lub posiadają uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych dzieli się na;

 • Moduł specjalistyczny – obejmuje wiedzę z zakresu przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych koleją.
 • Konsultacje

Dotyczy osób posiadających ukończone szkolenie lub uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu materiałów niebezpiecznych. Pozwala to na kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Część ogólna:

 1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami;
 2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7);
 3. Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań;
 4. Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania;
 5. Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie;
 6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych;
 7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem;
 8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.

Ćwiczenia – 6 godzin

Część specjalistyczna:

 1. Przepisy kolejowe, przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją, przepisy zarządcy infrastruktury;
 2. Dokumentacja, listy przewozowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej – zasady wypełniania, ćwiczenia, dokumenty kolejowe;
 3. Znakowanie wagonów, zasady znakowania wagonów (krytych, odkrytych, platform), znaki dotyczące manewrowania;
 4. Przewóz w cysternach, dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz stanu skupienia, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, wagonów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern;
 5. Zagadnienie eksploatacyjne, zdanie/przyjęcie przesyłki do przewozu, zasady wykonywania prac manewrowych, formowanie pociągu, odległość ochronna, wyposażenie pojazdów trakcyjnych w pociągach z wagonami z towarami niebezpiecznymi, przewóz wagonów próżnych nieczyszczonych, oczyszczanie wagonów po przewozie towarów niebezpiecznych;
 6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne, zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, przyczyny zdarzeń, ochrona środowiska;
 7. Szkolenie pracowników, zasady prowadzenia szkoleń, dokumentacja szkolenia.

Konsultacje – 4 godziny

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia do wydania Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Świadectwo doradcy ADR RID uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.

Przedsiębiorcy wykonujący przewóz materiałów niebezpiecznych zobowiązani są do zatrudnienia Doradcy ADR RID.

Osoba, posiadająca Świadectwo Doradcy ADR RID może świadczyć usługi w każdej Firmie transportowej zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych.

 

Zajęcia w godz. 16.00 – 21.00 (piątki), godz. 9.00 – 16.00 (soboty i niedziele)