Zmień język

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams lub w siedzibie Klienta w całej Polsce

Szkolenia BHP pracowników i ich częstotliwość:

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest ponadto do organizowania szkolenia BHP – to na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.
 

Szkolenia BHP – kiedy i co jaki czas powinny się odbywać?
Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian.

Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.


Szkolenia BHP a a COVID
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
 • pracownika przenoszonego na stanowisko;
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

 • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
 • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
 • termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Szkolenie BHP – jakie są ich rodzaje?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Rodzaje szkoleń BHP:

Ponadto szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinno odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Kiedy powinny odbywać się szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych?

Za sprawą ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Dotychczas pracownicy administracyjno-biurowi odbywali szkolenia okresowe raz na 6 lat.

Według nowych przepisów zwolnieni z okresowych szkoleń BHP zostaną pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości.

 

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka:

 • produkcja odzieży,
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • transport lotniczy,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • edukacja,
 • działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką,
 • działalność naukowa i techniczna,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność związana z usługami gastronomicznymi,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura.