Zmień język

Partnerzy

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 25 regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ok.4 tysiąca członków.

Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami.

Polski Związek Motorowy (PZM) jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 r.) zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji w kilkuset automobilklubach i klubach sportowych.

Od czerwca 2002 roku prowadzona jest certyfikacja rzeczoznawców samochodowych przez jednostkę, posiadającą akredytację nr AC091 Polskiego Centrum Akredytacji.

Założona w 1980 roku przez prestiżowego adwokata Gonzalo López-Cobo Zuritę. Świadomość wymagań prawnych i ekonomicznych firm, wynikających z gwałtownego rozwoju stosunków handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także swobodnego przepływu obywateli i kapitału w granicach UE, w zakresie nieustannego bardziej zglobalizowanej gospodarki, postanowił założyć swoją kancelarię, dostarczając swoim klientom rozwiązania dostosowane do każdej sytuacji w kwestiach prawnych, podatkowych i finansowych oraz dostosowane do różnych obowiązujących ram prawnych, w których funkcjonują.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – organizacja naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

DGuSV - silny partner z wartością dodaną dla rzeczoznawców i ekspertów. Jedno z największych, wiodących stowarzyszeń zawodowych w niemieckojęzycznym świecie.

Europejska Grupa Ekspertów, w skrócie EEG, działa na rzecz przekonania europejskich prawodawców o znaczeniu usług świadczonych przez niezależnych ekspertów. Konsorcjum organizacji i stowarzyszeń zawodowych z całej Europy skupia się przede wszystkim na praktycznym wdrożeniu normy ISO dla poszczególnych procesów certyfikacji, a także na wiedzy specjalistycznej wymaganej w tej dziedzinie zawodowej.

Misją SVAI jest regulowanie akceptowalnych standardów oceny zawodowej i nakłanianie wszystkich członków do przestrzegania Kodeksu postępowania rzeczoznawców zaangażowanych w sporządzanie ocen pojazdów specjalnych.

Stowarzyszenie Pojazdów Specjalnych w Albercie SVAA zajmuje się konserwacją, renowacją i użytkowaniem wszystkich pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, zabytkowych i specjalistycznych. Stowarzyszenie jest również zaangażowane w zrzeszanie wszystkich klubów związanych z motoryzacją w Albercie, aby promować i chronić nasze wspólne interesy w Automobile Hobby.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych “POLONIA” jest organizacją zawodową. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawców majątkowych dzięki wzajemnej współpracy jego członków. SRM POLONIA podejmuje również działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych poprzez organizację różnego rodzaju seminariów, szkoleń.
Jako organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, SRM “POLONIA”, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, dokonuje oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i w tym celu wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych.

Automobilklub Wielkopolski to stowarzyszenie o ponad 95-letniej historii, skupiające ok. 1.500 członków i kandydatów przepełnionych pasją do motoryzacji, administrujące Torem Poznań, jedynym profesjonalnym obiektem sportów motorowych na terenie naszego kraju i realizujące corocznie setki przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym i związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Stowarzyszenie Automobilklub jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cele działania Automobilklubu są następujące: inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa, rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego, rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej, kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami, integrowanie środowiska automobilistów, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania, działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.