Zmień język

Kontrola warunków BHP w firmie

Organami dozoru nad warunkami pracy są Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy;

PIP może skontrolować w zakładzie pracy:

 • Akta osobowe,
 • Zgłoszenie pracowników do ZUS,
 • Płatność za Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń,
 • Wpis do ewidencji działalności lub KRS, czas pracy pracowników,
 • Wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny,
 • Urlopy,
 • Urlopy rodzicielskie,
 • Wynagrodzenie za pracę,
 • Szkolenia BHP – zaświadczenia,
 • Szczegółowe programy szkoleń,
 • Służbę BHP,
 • Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji,
 • Instrukcje BHP,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków (nawet jeżeli w firmie nigdy nie było wypadku),
 • Dokumentacje powypadkowe (jeżeli wypadki miały miejsce),
 • Rejestr chorób zawodowych,
 • Środki ochrony indywidualnej (jeżeli są wymagane) – kaski, szelki, buty, rękawice, odzież robocza,
 • Pomiary czynników szkodliwych (np. pomiar hałasu, pyłów, wibracji, czynników chemicznych),
 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
 • Dokumentacja maszyn i urządzeń,
 • Apteczki pierwszej pomocy.

Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

PIS podczas kontroli może zwrócić uwagę na:

 • Badania lekarskie pracowników,
 • System pierwszej pomocy – właściwe wyposażenie i oznaczenie apteczek,
 • Konsultacje z lekarzem medycyny pracy w zakresie składu apteczki,
 • Instrukcja pierwszej pomocy,
 • Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
 • Badania czynników szkodliwych – m.in. hałas, wibracja, zapylenie, pole elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, w razie przekroczenia norm – program naprawczy,
 • Informacje pracowników o wynikach pomiarów,
 • Środki ochrony indywidualnej – właściwy dobór oraz oznaczenie stanowisk na których są wymagane,
 • Magazynowanie – oznaczenie nośności regałów oraz magazynowanie substancji niebezpiecznych,
 • Rejestr chorób zawodowych,
 • Prawidłowość oznakowania zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • Prawidłowość wystawiania skierowań na badania lekarskie,
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz karty badań pomiarów,
 • Czynniki biologiczne występujące na stanowiskach pracy oraz dokumenty określające rodzaj i stopień zagrożenia,
 • Czynniki rakotwórcze, mutagenne, działające na rozrodczość – źródła zagrożenia (chemiczne, biologiczne, fizyczne), czynniki chemiczne – spisy, ewidencje rozchodu, procedury.