Szkolenie okresowe BHP

 • okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

Szkolenie okresowe trwa minimum 8 godzin w formie wykładów, z oderwaniem od pracy, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia Ponadto należy przewidzieć czas na dyskusję ze słuchaczami i udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez słuchaczy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności.

 • okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

 

 • Okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych w zakładach pracy, w szczególności dla projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. 

Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia

Pracownik musi odbyć szkolenie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, następnie cyklicznie co 5 lat.

 Celem szkolenia jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp, czyli:

 • podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy,
  w układach zbiorowych prac lub w regulaminach pracy,
 • przepisów oraz zasad bhp obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • oceny i identyfikacji zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

 

 • Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

- szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP 

zgodnie z normami prawnymi odbywa się cyklicznie co 5 lat.

Celem takiego szkolenia jest uzyskanie przez uczestników odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej do odpowiedniego wykonywania zadań tej służby;

 

- szkolenie pracowników służby BHP

 

 Szkolenie trwa minimum 32 godziny (28 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń) i powinno być zorganizowane w formie kursu – z oderwaniem od pracy lub samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, jak: filmy, plansze, prezentacje multimedialne, programy komputerowe, materiały do ćwiczeń itp. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

 

 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • najnowszych informacji z zakresu:

 

– analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

– organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Do zrealizowania celu szkolenia niezbędne jest zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy;
 • problemy ergonomii;
 • identyfikacja i analiza zagrożeń;
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • analiza wypadkowości;
 • nowoczesne metody pracy służby bhp;
 • nowoczesne metody szkolenia;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń;
 • problemy ochrony przeciwpożarowej.